Устав
Обратная связь

 С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КІННОГО СПОРТУ КИЇВЩИНИ»

Ідентифікаційний номер 40454970                                                       

(Нова редакція)

 м. Київ-2016

Затверджено

Загальними зборами Членів

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ

КІННОГО СПОРТУ КИЇВЩИНИ»

Протокол № 2 від "01" листопада 2016 р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КІННОГО СПОРТУ КИЇВЩИНИ"  (надалі –  Організація) є громадським об’єднанням, яке об’єднує громадян України на основі добровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація заснована і керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, чинним законодавством та цим Статутом.    

1.3. Організація  створена на невизначений термін і діє на основі принципів добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, прозорості, відкритості, публічності.

1.4. У своїй діяльності Організація є незалежною від державних, політичних, громадських, приватних організацій та установ. Організація є недержавною.

1.5. Організація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України, може володіти відокремленим майном, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі, валютні, печатки та штампи, власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.6. Організація від свого імені укладає правочини, набуває майнових та немайнових прав, несе зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у судах.

1.7.  Організація не є платником податку на прибуток в порядку та на умовах, встановлених п. 133.4. Податкового Кодексу України.

1.8. Діяльність Організації здійснюється на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.9. Організація може вступати в українські та в міжнародні громадські й інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти  і зв’язки, вчиняти відповідні правочини, а також брати участь  у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.10. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно зі статутними завданнями, метою своєї діяльності та чинним українським законодавством;

1.11. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів.

1.12. Повне  найменування Організації:

українською мовою:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КІННОГО СПОРТУ КИЇВЩИНИ»;

1.13. Скорочене найменування Організації:

українською мовою:

ГО «ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КІННОГО СПОРТУ КИЇВЩИНИ»;

       1.14. Місцезнаходження Громадської організації : 02094,  м. Київ, Голосіївський район, вул. Лебедєва Академіка, буд, 1, корпус, 1, квартира, 81.

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.       Основною   метою   діяльності    Організації   є  впровадження   оздоровчої,   аматорської

спортивної діяльності, сприяння   розвитку   кінного   спорту, інших   видів спортивних   ігор,   сприяння   розвитку   та  популяризації  фізичної  культури та спорту   серед  дітей  та молоді,   сприяння  розвитку   інших      видів      спорту,    пропаганда  здорового   способу життя;  спільна реалізація та захист законних соціальних, економічних, соціально-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

2.2. Завданнями та напрямками діяльності Організації є:

 • сприяння розробці та втіленню у життя програм розвитку кінного спорту створенню та вдосконаленню системи підготовки спортсменів з кінного спорту міжнародного рівня і забезпечення їх успішних виступів на змаганнях різного рівня;
 • сприяння розвитку та популяризації сучасного кінного спорту;
 • сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, підготовці спортивних резервів та розвитку спорту вищих досягнень в Україні, участі спортсменів Федерації у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні, зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;
 • сприяння боротьбі проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті у встановленому законодавством порядку, діяння у дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри, участь у боротьбі проти використання у спорті заборонених речовин і процедур з метою забезпечення виконання вимог „Анти-допінгового кодексу олімпійського руху";
 • сприяння належному поводженню з конями;
 • виконання функцій відокремленого підрозділу Київщини (м. Києва та Київської області) у Всеукраїнській федерації кінного спорту (ВФКС);
 • сприяння розвитку фізичної культури, туризму і спорту в цілому;
 • сприяння соціальному захисту спортсменів, тренерів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів спорту;
 • залучення дітей, молоді до регулярних занять фізичної культурою, спортом і туризмом;
 • сприяння забезпеченню виконання комплексних та цільових програм з питань фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи у навчально-виховній сфері;
 • сприяння популяризації та розвитку спортивного способу життя;
 • подання пропозицій до органів державної влади з питань статутної діяльності Організації;
 • сприяння у створенні фізкультурно-спортивних клубів, гуртків та інших закладів з метою спортивного розвитку;
 • вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду фізичної культури та спорту і практики його застосування;
 • координація зусиль та співпраця з іншими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток фізичної культури та спорту;
 • створення інформаційної бази для виконання завдань Організації;
 • сприяння у допомозі спортсменам-інвалідам, спортсменам-ветеранам;
 • допомога окремим громадянам, організаціям у досягненні високих спортивних результатів;
 • сприяння у організації і проведенні масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змагань;
 • представництво і захист законних інтересів Організації в органах державної влади і громадських організаціях;
 • представництво та захист інтересів членів Організації перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у різноманітних громадських інституціях, установах та на підприємствах як в Україні, так і за кордоном.

2.3. Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.3.1. засновувати засоби масової інформації; здійснювати видавничу діяльність від імені Організації;

2.3.2. приймати участь у конкурсах та подавати заявки для отримання грантів від національних, зарубіжних, міжнародних підприємств, організацій, та установ на виконання мети, завдань та напрямів діяльності, передбачених Статутом Організації, а також інших програм, затверджених Організацією; отримує та використовує в своїй діяльності зазначені гранти;

2.3.3. подавати необхідні документи для реєстрації отримувачем гуманітарної допомоги центральному  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;

2.3.4. подавати необхідні документи центральному  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт,  легкових автомобілів, наданих послуг гуманітарною допомогою;

2.3.5. бути отримувачем гуманітарної допомоги;

2.3.6. проводити громадські дослідження з дотримання прав людини та основоположних свобод, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2.3.7. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їх створенні;

2.3.8. створювати юридичні особи (товариства, підприємства) в установленому законодавством порядку;

2.3.9. утворювати відокремлені підрозділи Організації як на території України, так і за її межами;

2.3.10. подавати запити і отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2.3.11. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.12. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.13. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що ухвалюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.14. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.3.15. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.3.16. Залучати спонсорів з метою отримання матеріальної допомоги у проведенні кінно-спортивних заходів;

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які поділяють мету та завдання Організації, визнають цей Статут, беруть активну участь у вирішенні завдань Організації та сплачують членські внески.

3.2.Прийняття нових членів в Організацію  здійснюється шляхом подання заяви на ім’я Президента та сплати членського внеску тим, хто вступає до Організації;

3.3. Під час вступу до Організації особа сплачує членський внесок, розмір якого визначається Виконавчим комітетом Організації;

3.4. Підставами для позбавлення членства у Організації є:

3.4.1. порушення вимог цього Статуту;

3.4.2. невиконання рішення органів управління Організації;

3.4.3. заподіяння матеріальної шкоди Організації або його Членам, завдання шкоди репутації Організації;

3.4.4. несплата членських внесків.

3.5. Припинення членства в Організації відбувається:

3.5.1. за рішенням Президента Організації на підставі письмової заяви члена Організації;

3.5.2. за рішенням Президента Організації, внаслідок порушення вимог цієї Організації (або Статуту Організації);

3.5.3. за рішенням Президента Організації внаслідок смерті члена Організації.

3.5.4. Загальними зборами  Організації внаслідок припинення діяльності Організації;

3.6. Членам Організації, у випадку припинення їх членства в Організації, сплачені ними вступні та членські внески не повертаються.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Член Організації має право:

4.1.1. обирати та бути обраним до органів управління Організації;

4.1.2. брати участь у діяльності Організації;

4.1.3. звертатися до будь-яких органів Організації;

4.1.4. вносити в органи управління Організації пропозиції стосовно діяльності Організації та брати участь в їх здійсненні;

4.1.5. отримувати інформацію про діяльність Організації від її посадових осіб;

4.1.6. відкрито обговорювати на засіданнях Загальних зборів питання діяльності Організації, обґрунтовувати і відстоювати свою думку у межах прийнятого регламенту, брати участь в ухваленні рішень, що стосуються діяльності Організації.

4.1.7. вийти з Організації без пояснення мотивів виходу.

4.1.8. За Дорученням Президента брати участь  у роботі нарад, конференцій і конгресів, що проводяться Організацією;

4.2. Член Організації зобов’язаний:

4.2.1. дотримуватися вимог Статуту та виконувати рішення Загальних зборів і Президента Організації прийняті в межах їх компетенції;

4.2.2. виконувати обов’язки та доручення, покладені на нього керівними органами Організації;

4.2.3. сплачувати членські внески.

4.2.4. Брати участь у засіданнях Загальних Зборів, Правління Організації;

4.2.5. Не допускати дій, що наносять Організації матеріальну шкоду чи шкодять її репутації;

4.2.6. За вимогою Правління або Президента інформувати їх про свою діяльність як Члена Організації;

4.2.7. Виконувати рішення Загальних Зборів і інших виборних органів Організації;

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

5.1. Управління Громадською організацією здійснюють:

 • Загальні Збори Громадської організації;
 • Правління Громадської організації;
 • Президент Громадської організації ;
 • Ревізійна комісія;

 

5.2. Загальні Збори Громадської організації

5.2.1. Вищим керівним органом Громадської організації є Загальні збори Громадської організації, що складаються з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів;

5.2.2. Загальні Збори Громадської організації скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Загальних Зборів Громадської організації може ініціювати Правління Громадської організації, Президент Громадської організації або не менш як третина Членів Громадської організації. Про проведення Загальних Зборів Громадської організації  Президент Громадської організації повідомляє всіх членів Громадської організації, не пізніше ніж за 21 (двадцять один) день до їх скликання, із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного, в тому числі шляхом використання засобів зв'язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний). Рішення Загальних Зборів Громадської організації оформлюється Протоколом, який підписується Президентом Громадської організації, як Головою Зборів та Секретарем зборів.

5.2.3. При цьому допускається прийняття рішень Загальних Зборів Громадської організації шляхом опитування та голосування членів Громадської організації із використанням засобів зв'язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний)), якщо окремі члени Загальних Зборів Громадської організації письмово повідомили до початку засідання Загальних Зборів Громадської організації про неможливість взяти особисту участь у ньому. Прийняте таким чином рішення Загальних Зборів Громадської організації має бути оформлене Протоколом і підписане Президентом Громадської організації, Головою Зборів та Секретарем зборів не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

5.2.4. Позачергові Загальні Збори можуть скликатися Президентом або на вимогу не менш як 3/4 Членів від складу Правління.

5.2.5. До компетенції Загальних Зборів Громадської організації належить:

 • прийняття Статуту Громадської організації, внесення до нього змін та доповнень;
 • затвердження змін та доповнень до Статуту Громадської організації;
 • розгляд рекомендацій та затвердження звітів поданих Президентом, Правлінням Громадської організації та Ревізійною комісією Громадської організації;
 • Призначати Президента Організації із числа Членів Організації строком на 4 роки;
 • Призначати кількісний склад Правління Організації строком на 4 роки;
 • Призначати Членів Ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про реорганізацію або припинення Громадської організації;
 • затвердження положень стосовно діяльності Правління Громадської організації та Ревізійної комісії Громадської організації,
 • визначення та затвердження основних та перспективних напрямків діяльності Громадської організації;
 • затвердження документів, які регламентують правила внутрішнього розпорядку та стосунки всередині Громадської організації, а також взаємодію Громадської організації з іншими організаціями та установами;
 • прийняття рішень про створення установ і організацій для виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством України;
 • розгляд будь-яких інших питань, що стосуються діяльності Громадської організації;
 • реалізація права власності на кошти та майно Громадської організації.

5.2.6. Загальні Збори Громадської організації вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини членів від загальної кількості членів Громадської організації.

5.2.7. Рішення Загальних Зборів Громадської організації приймаються простою більшістю голосів, окрім випадку, передбаченого  п. 11.2 цього Статуту. Порядок голосування на Загальних Зборах Громадської організації може міститись в окремо прийнятих документах.

5.2.8. Питання для включення у порядок денний Загальних Зборів Громадської організації подаються до Правління Громадської організації у письмовій формі не пізніше ніж за два тижні до проведення Загальних Зборів Громадської організації.

5.2.9. На Загальних Зборах головує Президент Організації.

5.2.10. Під час підрахунків голосів не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Президента Організації.

 

5.3. Правління Громадської організації

5.3.1. Правління Громадської організації на чолі з Президентом є постійно діючим керівним органом Громадської організації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю в період між засіданнями  Загальних Зборів Громадської організації. Правління Громадської організації організовує виконання рішень Загальних Зборів, здійснює загальне керівництво діяльністю Громадською організацією та діє від імені Загальних Зборів Організації;

5.3.2. Правління Громадської організації у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом.

5.3.3 Кількісний і персональний склад Правління Громадської організації обирається Загальними Зборами Громадської організації із числа Членів Громадської Організації строком на 4 (чотири) роки.

5.3.4. До компетенції Правління Громадської організації відносяться всі питання діяльності Громадської організації, крім тих, які згідно законодавства України та цього Статуту відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Громадської організації.

 5.3.5. До компетенції Правління Громадської організації належить:

 • в попередньому порядку розгляд всіх питань, які підлягають розгляду чи вирішенню Загальними Зборами Громадської організації, підготовка по них відповідних матеріалів;
 • затвердження планів та звітів про їх виконання.
 • керівництво поточною діяльністю Організації в період між засіданнями Загальних Зборів;
 • прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Чергових Загальних Зборів Громадської організації;
 • надання на затвердження Загальним Зборам Громадської організації річного звіту Громадської організації;
 • розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів, спрямованих на реалізацію статутних цілей та завдань Громадської організації;
 • Забезпечення виконання рішень Загальних Зборів;
 • у разі надходження коштів Державного бюджету, затверджує план їх використання на відповідний рік та зміни до нього, річний план закупівель за державні кошти;
 • Здійснення представницьких функцій : представництво інтересів Організації у взаємовідносинах з вітчизняними і міжнародними представниками кінно-спортивного руху; у відносинах з органами державної влади і фізичними особами;
 • Делегування повноважень окремим представникам Організації під час відрядження їх на міжнародні і всеукраїнські форуми, конференції, круглі столи, тематикою яких є кінно-спортивна діяльність;
 • Розробка стратегічних програм, положень та меморандумів щодо розвитку діяльності Організації;
 • Розробка рекомендацій Загальним Зборам щодо формування векторів розвитку Організації у кінно-спортивному полі; розробка відповідних програм;
 • Здійснення науково-дослідницьких функцій : дослідження і імплементація зарубіжного досвіду у сфері здійснення кінно-спортивної діяльності;
 • Популяризація кінно-спортивного руху в Україні і, зокрема, в Київській області.
 • Правління має право ініціювати проведення Позачергових Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менш, як 3/4 від числа членів Правління;

5.3.6. На засіданнях Правління головуючим є Президент Громадської організації;

5.3.7. Засідання Правління Громадської організації проводяться за мірою необхідності, але не рідше, ніж 4 рази на рік і скликається за ініціативою Президента Громадської організації або 3/4 від складу Членів Правління;

5.3.8. Про чергове засідання Правління Громадської організації його члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління Громадської організації, можуть надсилатися із використанням засобів зв'язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний).

5.3.9. Засідання Правління Громадської організації визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини членів від загальної кількості членів Правління Громадської організації. Рішення Правління Громадської організації приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Громадської організації. Якщо при голосуванні встановилася рівна кількість голосів, то переважне право голосу належатиме Президенту Громадської організації.

5.3.10. Допускається прийняття рішень Правління Громадської організації з невідкладних питань шляхом опитування членів Правління Громадської організації і обміну інформацією з використанням засобів зв'язку (поштовий, телеграфний (у т. ч. телексний), телефонний (у т. ч. факсимільний і факс модемний), електронний), якщо окремі члени Правління Громадської організації письмово повідомили до початку засідання Правління Громадської організації про неможливість взяти особисту участь у засіданні. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Правління Громадської організації.

5.3.11. Правління Громадської організації у своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам Громадської організації.

 

5.4. Президент Громадської організації

5.4.1. Президент Громадської організації є виконавчим керівним органом, який очолює Раду Організації і є керівником Громадської Організації (вищою посадовою особою Організації).

5.4.2. Президент обирається із числа Членів Організації Загальними Зборами Громадської організації прямим голосуванням, простою більшістю від загальної кількості присутніх членів Громадської організації строком на 4 (чотири) роки  та є підзвітним у своїй діяльності Загальним Зборам Громадської організації.

5.4.3. Президент Громадської організації організовує виконання рішень Загальних Зборів Громадської організації та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Правління Громадської організації.

5.4.4. Президент Організації скликає Правління по мірі необхідності, але не рідше, ніж  4 (чотири)рази на рік;

5.4.5. Президент Громадської організації має право без окремої довіреності здійснювати дії від імені Громадської організації, у тому числі:

 • представляти Громадську організацію у взаємовідносинах з іншими громадськими організаціями, державними та іншими органами і організаціями та установами;
 • очолювати Раду Організації та здійснювати керівництво діяльністю Громадської організації;
 • представляти інтереси Організації як в Україні, так і за її межами; у відносинами з українськими і міжнародними суб’єктами; без довіреності діє від імені Організації у відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, що зареєстровані в Україні і за її межами;
 • створювати робочі органи (комісії, робочі групи) для вирішення поточних питань діяльності Організації, затверджує їх повноваження, призначає їх членів і керівників, а також особисто здійснювати контроль за виконанням обов’язків і завдань даними суб’єктами;
 • відкривати і закривати рахунки в банківських установах;
 • вести переговори і укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
 • видавати довіреності на здійснення дій від імені Громадської організації;
 • підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери;
 • забезпечувати міжнародний вектор розвитку і функціонування Організації шляхом укладання договорів та угод з органами, що здійснюють аматорську спортивну діяльність (кінного чи іншого із видів спорту) за кордоном;
 • підписувати господарсько-правові угоди від імені Організації; угоди з суб’єктами, що надають спонсорську допомогу Організації;
 • створювати робочі органи (постійні та тимчасові комісії, робочі групи, комітети) для вирішення поточних питань діяльності Організації; затверджувати їхні повноваження, призначати їх Членів і керівників, а також приймати рішення про їх розпуск;
 • Президент може створити дисциплінарний комітет, діяльність якого спрямовується на перевірку дотриманням положень Статуту і виконання завдань Організації його Членами; фіксацію виявлених порушень, запобігання вчиненню можливих порушень та прийняття необхідних санкцій щодо порушника. Дисциплінарний комітет може надати Президенту свій висновок щодо дотримання конкретним Членом своїх прав і обов’язків, регламентованих статутом;
 • приймати рішення про прийняття нових Членів до Організації;
 • приймати рішення про позбавлення Членства у Організації;
 • видавати накази, розпорядження чи інші документи імперативного характеру, необхідні для виконання всіма Членами Організації;
 • ініціювати скликання Чергових і Позачергових Загальних Зборів Громадської організації;
 • повідомляти членів Громадської організації не пізніше, ніж за 21 (двадцять один) день про скликання Загальних Зборів Громадської організації.
 • Здійснювати загальне керівництво і наглядовий контроль щодо виконання цільових програм Організації її Членами;
 • встановлювати розміри посадових окладів, укладати контракти зі штатними працівниками у випадках, передбачених законом;
 • розпоряджатися коштами та майном Організації відповідно до статутних завдань Громадської Організації;

5.4.6. Для виконання поточних завдань, вирішення питань матеріально-технічного та інформаційного забезпечення основної діяльності Організації, Президент створює Виконавчий комітет.

5.4.7. Президент формує склад Виконавчого комітету.

5.4.8. Виконавчий комітет за посадою очолює Генеральний Секретар, який призначається та звільняється з посади Президентом.

5.4.9. Генеральний Секретар підзвітний та підконтрольний Президенту і несе перед ним персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

 

5.5. Ревізійна комісія Громадської організації

5.5.1. Ревізійна комісія Громадської організації є контролюючим органом Громадської організації.

5.5.2. Ревізійна комісія складається з трьох осіб: Голови комісії та двох членів, які обираються Загальними Зборами Громадської організації строком на один рік. До складу Ревізійної комісії не може входити член Правління Громадської організації, а також особи, що займають керуючі посади в Громадській організації (Президент).

5.5.3. До повноважень Ревізійної комісії належить:

 • здійснення контролю за діяльністю Громадської організації;
 • перевірка звітів та фінансової документації Громадської організації і підготовка висновків по них;
 • доступ до всіх документів Громадської організації;
 • проведення ревізії майна Громадської організації;
 • контроль за правильністю витрат коштів Громадської організації за призначенням;
 • ініціювання скликання Загальних Зборів Громадської організації.

5.5.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

5.5.5. Рішення Ревізійної комісії Громадської організації приймаються простою більшістю голосів, але не менш як двома третинами від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

5.5.6. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Громадської організації, яким надаються матеріали перевірок.

5.5.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних Зборів Громадської організації, якщо існує загроза інтересам Громадської організації або виявлені зловживання з боку посадових осіб Громадської організації.

5.6. Керівні органи звітують на Загальних зборах Громадської організації один раз на рік. Звіт повинен бути розісланий членам Громадської організації за 7 (сім) днів до скликання так, щоб вони мали можливість ознайомитись з його змістом. Звіт повинен показати роботу всієї організації за звітний період, інформувати про роботу Громадської організації та ін.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ (ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

6.1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів (органів управління) організації та розгляд скарг визначаються Загальними зборами членів Організації на чергових або позачергових зборах та оформлюються у вигляді протоколу, який повинен бути загальнодоступним для всіх членів Організації.

6.2. Рішення Загальних зборів може бути оскаржено до суду.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Організація  може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так само як і члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації.

7.2. Джерелами надходження коштів і формування майна Організації є:

7.2.1. вступні та членські внески;

7.2.2. добровільні, благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, у тому числі й іноземних.

7.3. Організація може мати у власності майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, гроші, акції та інші цінні папери, житлові будинки, споруди виробничого та невиробничого призначення, обладнання, оснащення, транспортні засоби тощо.

7.4. Кошти Організації використовуються на статутну діяльність, передбачену цим Статутом, а також на:

7.4.1. заробітну плату штатних працівників Організації;

7.4.2. витрати, необхідні для діяльності Організації згідно з цим Статутом.

7.5. Організація самостійно визначає порядок використання своїх коштів, розмір резервного фонду та порядок відрахування до нього.

7.6. Організація веде бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.7. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Організації, Положення про відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами, окрім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами України.

8.2. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні збори. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

8.3.1. реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних зборів;

8.3.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

8.3.3. представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

8.4.1. використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

8.4.2. отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від органів управління та посадових осіб Організації;

8.4.3. бути присутнім на Загальних зборах Організації;

8.4.4. звертатись з клопотаннями до органів управління Організації;

8.4.5. на всебічне сприяння від органів (управління) Організації.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

8.5.1. дотримуватись вимог Статуту Організації;

8.5.2. активно впроваджувати рішення органів управління Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

8.5.3. не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

8.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання виконавчого органу Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

8.8. Громадська Організація, зареєстрована в установленому законом порядку, може набути Всеукраїнського статусу за наявності у неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.

8.9. Підтвердження Всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними.

8.10. Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

 1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

9.1. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Правлінням України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Зміни до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

10.2. Про зміни, внесені до Статуту Організації, повідомляється уповноваженому органу з питань реєстрації.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

11.1.1. за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

11.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск), якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Організації.

11.3. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію або доручають виконавчому органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до статуту.

11.4. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації  до уповноваженого органу з питань реєстрації.

11.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації  як юридичної особи.

11.6. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.7. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

11.8. Грошові кошти та майно, що належать Організації, включаючи виручку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму та виконанню зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами не можуть перерозподілятись між її членами (засновниками), працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами, а повинні бути направлені або передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.9. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи переходять одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.10. Майно, передане Організації її Членами у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ

12.1.Правління Громадської Організації у межах своєї компетенції готує річні звіти про діяльність Громадської  Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Громадської Організації, розробляє щорічні плани Громадської Організації.

12.2.   Ревізійна комісія готує звіт про роботу Громадської Організації, який оголошується на засіданні Правління Громадської  Організації.

12.3.   Голова ревізійної комісії Громадської  Організації звітує перед Правлінням Громадської Організації.

 

 

 

 

Голова Загальних Зборів______________________________________ Бойко Діна Тадеушівна

 

 

Партнеры ФКСК