Устав
Обратная связь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

Протокол № 2

від 25 травня 2011 р.

_________________ В.К. Присяжнюк

 

Информация обновляется!
СТАТУТ

Громадської організації

Федерація кінного спорту Київщини

 

м. Київ 2011 р.

 

Загальні положення

 1. Громадська організація Федерація кінного спорту Київщини (далі - Федерація) є правонаступником громадської організації «Федерація кінних видів спорту м. Києва».
 2. Федерація є місцевою, добровільною неприбутковою організацією, створеною громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.
 3. Федерація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
 4. Федерація створена на невизначений термін.
 5. Федерація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатку, штампи, бланки.
 6. Федерація може використовувати власну символіку та атрибутику.
 7. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України Про обєднання громадян, чинним законодавством України, а також цим Статутом.
 8. Діяльність Федерації поширюється на територію Київської області.
 9. Повна назва Федерації - Громадська організація «Федерація кінного спорту Київщини»
 10. Скорочена назва Федерації «ФКСК»
 11. Федерація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.
 12. Юридична адреса Федерації: 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, За.

 

Мета, основні завдання ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Основна мета Федерації - задоволення та захист прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Федерації.
 2. До предмету діяльності Федерації відноситься:
  1. сприяння розробці та втіленню у життя програм розвитку кінного спорту створенню та вдосконаленню системи підготовки спортсменів з кінного спорту міжнародного рівня і забезпечення їх успішних виступів на змаганнях різного рівня;
  2. сприяння розвитку та популяризації сучасного кінного спорту;
  3. сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, підготовці спортивних резервів та розвитку спорту вищих досягнень в Україні, участі спортсменів Федерації у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні, зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;
  4. сприяння боротьбі проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті у встановленому законодавством порядку, діяння у дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри, участь у боротьбі проти використання у спорті заборонених речовин і процедур з метою забезпечення виконання вимог „Анти-допінгового кодексу олімпійського руху";
  5. сприяння належному поводженню з конями.
  6. виконання функцій представництва Київщини (м. Києва та Київської області) в ФКСУ.
  7. сприяння розвитку фізичної культури, туризму і спорту в цілому;
  8. сприяння соціальному захисту спортсменів, тренерів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів спорту;
  9. Діяльність Федерації будується на принципах самоврядування, законності та гласності.
  10. Для виконання основних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Федерація має право:
   1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах;
   2. залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної і моральної підтримки діяльності Федерації, проводити збір добровільних внесків, пожертвувань тощо;
   3. сприяти розробці та впровадженню програм та проектів, що відповідають меті та завданням Федерації;
   4. одержувати, у передбаченому законом порядку, від органів державної влади і управління всіх рівнів, органів місцевого самоврядування допомогу та інформацію, необхідну для реалізації своєї статутної мети та основних завдань;
   5. засновувати засоби масової інформації;
   6. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв`язки, укладати з іноземними партнерами угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
   7. розповсюджувати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Федерації, сприяти у здійсненні просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченні досвіду інших країн;
   8. підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо;
   9. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;
   10. об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об`єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутної мети й основних завдань Федерації;
   11. популяризувати та рекламувати свою назву, символіку проваджувані заходи;
   12. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків.

 

Члени ФЕДЕРАЦІЇ, їх права та обов'язки

 1. Членами Федерації можуть бути:
  1. Громадяни, які досягли 18 років, беруть участь у реалізації статутних завдань, визнають вимоги положень Статуту.
  2. Кінно-спортивні клуби.
  3. Члени федерації поділяються на три групи.
  4. Прийом до Федерації членів та та припинення їх членства в Федерації здійснюється у відповідності до положення про членство в Федерації яке затверджується Правлінням Федерації.
  5. Федерації не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів як і останні не несуть відповідальності за зобов'язаннями Федерації.
  6. Члени Федерації мають право:
   1. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Федерації;
   2. обирати та бути обраним до статутних органів Федерації;
   3. вносити пропозиції в керівні органи Федерації з питань, що пов'язані з її діяльністю;
   4. припиняти своє членство в Федерації.
  7. Члени Федерації зобов`язані:
   1. брати участь у роботі Федерації;
   2. дотримуватись положень цього Статуту;
   3. виконувати рішення її керівних органів;
   4. сплачувати членські внески;
   5. сприяти поширенню інформації про діяльність Федерації;
  8. Члени Федерації можуть мати також і інші права і обов'язки, закріплені в цьому Статуті або в Положеннях затверджених Федерацією

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Для здійснення своїх функцій  Федерація створює організаційну структуру, яка складається із:
  1. Конференції Федерації;
  2. Правління Федерації;
  3. Президента Федерації;
  4. Секретаріат Федерації
  5. Ревізійної комісії;

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 1. Вищий орган управління
  1. Вищим органом управління є Конференція членів Федерації (далі Конференція), участь у якій беруть члени Федерації або їхні представники.
  2. Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Позачергова Конференція може бути скликана Правлінням за власною ініціативою, ревізійною комісією, або на письмову вимогу більшості Членів Федерації. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опитування.
  3. Про скликання чергової чи позачергової Конференції повідомляють усіх членів Федерації не пізніше як за 10 днів до дати початку роботи конференції.
  4. Конференція вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі в такій Конференції не менше як двох третин членів Федерації.
  5. Якщо конференція скликана в порядку встановленому п. 5.1.3. цього Статуту не набере потрібного для встановлення кворуму кількості делегатів Конференція скликається повторно і незалежно від кількості прибулих на повторну Конференцію делегатів повторна Конференція є правомочною.
  6. Рішення Конференції, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Федерації (їх представників).
  7. Порядок повідомлення, голосування, та інші процедурні питання проведення Конференції встановлюються в положенні про Конференцію Федерації яку затверджує Правління Федерації.
  8. До виключної компетенції Конференції відносяться:
   1. затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
   2. затвердження річних звітів Президента, Правління та Ревізійної комісії  Федерації;
   3. обрання та переобрання членів Правління, Ревізійної комісії, Президента Федерації;
   4. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Федерації.
  9. Конференція Федерації вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності Федерації.
  10. Рішення Конференції оформляються протоколами.
  11. Правління Федерації:
  12. Керівним органом в період між Конференцією, який здійснює оперативне керівництво практичною діяльністю Федерації, є Правління. Правління обирається Конференцією, яка визначає кількість її членів і строк повноважень. Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі.
  13. До повноважень Правління належать:
   1. затвердження планів та програм діяльності Федерації, які випливають з її основних завдань;
   2. прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;
   3. затвердження Положень про членство у Федерації, положення про Конференцію федерації та інших положень регламентуючих діяльність Федерації.
   4. визначення дати, місця проведення і порядку денного чергової Конференції Федерації;
   5. затвердження зразків атрибутики та символіки Федерації;
   6. сприяння розширенню джерел фінансування Федерації;
   7. затвердження проекту щорічного бюджету Федерації;
   8. прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх об`єднань, або про вихід з таких організацій та об`єднань;
   9. визначення дати, місця проведення і порядку денного щорічних та позачергових Конференцій Федерації;
   10. затвердження розміру та порядку сплати членського внеску;
   11. затвердження Положення про членство в Федерації;
   12. здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Конференції.
  14. Правлінняя збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Президента, Секретаря, або одної третини членів Правління.
  15. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Федерації.
  16. Рішення Правління Федерації оформлюються протоколом.
  17. Кожен член Правління має право представляти Федерацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями.
  18. Президент Федерації
   1. Загальне керівництво діяльністю Федерації здійснює Президент Федерації.
   2. Президент Федерації обирається Конференцією Федерації, яка визначає строк його повноважень.
   3. Президент Федерації:
    1. Без доручення діє від імені Федерації та представляє її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції.
    2. Керує роботою та забезпечує діяльність Правління Федерації;
    3. Укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису всіх фінансових та інших документів Федерації;
    4. Розпоряджається майном та коштами Федерації в межах наданих повноважень.
    5. Здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Федерації, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
    6. Представляє Федерацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями.
    7. Президент Федерації може покладати виконання своїх обов'язків на Секретаря Федерації.
  19. Секретаріат Федерації.
   1. Для забезпечення поточної діяльності федерації створюється Секретаріат Федерації.
   2. Секретаріат очолює Секретар Федерації, який обирається із складу членів Правління Федерації.
   3. Положення про Секретаріат Федерації затверджується Правлінням.
  20. Ревізійна комісія.
  21. Персональний склад Ревізійної комісії, визначається та обирається Конференцією Федерації, які визначають строк їх повноважень. В її склад не можуть входити члени Правління, Президент Федерації, а також особи, які працюють в Федерації за наймом. Члени Ревізійної комісії не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі.
  22. Ревізійна комісія має наступні повноваження: 
   1. здійснювати контроль за ефективністю використання коштів Федерації;
   2. здійснювати нагляд за статутною діяльністю Федерації, за виконанням бюджету Федерації;
   3. виносити рішення про проведення аудиторських перевірок.
   4. Президія, Президент та всі органи управління Федерації забезпечують надання Ревізійній комісії всіх необхідних для проведення перевірок документів.
   5. Ревізійна комісія представляє Конференції звіт про свою роботу.
   6. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними при умові належного повідомлення про проведення засіданя.
   7. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.
   8. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
   9. Вимагати позачергового скликання засідань Ревізійної комісії у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Федерації або виявлення зловживань посадовими особами Федерації, які суперечать меті діяльності Федерації;
   10. У випадку необхідності прийняття термінових рішень у питанні діяльності Федерації, вимагати скликання Конференції.
   11. Члени Ревізійної комісії мають право:
   12. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Федерації;

 

ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Робота штатних робітників в Федерації здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 2. На штатних працівників Федерації розповсюджується чинне трудове законодавство.

 

Майно та кошти. Порядок їх використання

 1. Федерація може мати у власності будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, майно, кошти, акції, інші цінні папери, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом
 2. Кошти Федерації формуються з: 
  1. членських внесків членів Федерації;
  2. добровільних внесків і пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий характер (благодійні внески та гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
  3. коштів та іншого майна, переданих Федерації засновниками або державою;
  4. коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності та активів, переданих іншою неприбутковою організацією відповідного виду після її ліквідації;
  5. надходжень від господарської, виробничої та видавничої діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, що мають права юридичної особи;
  6. добровільних пожертв, дарунків, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних підприємств, установ та організацій і громадян;
  7. Федерація має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що перебуває у власності Федерації, що не суперечать статутним цілям та статусу Федерації як неприбуткової організації та законодавству України.
  8. Порядок використання майна та коштів Федерації визначають Конференція та Правління Федерації.
  9. Розпорядження нерухомим майном, інтелектуальною власністю, авторськими правами, та корпоративними правами які належать Федерації здійснюється виключно на підставі рішень прийнятих конференцією Федерації.
  10. Федерація є неприбутковою організацією з моменту внесення її у відповідний реєстр органами державної податкової служби.

 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЯ

 1. Федерація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань, шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ та підприємств.
 2. Федерація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці найманих працівників Федерації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

 

ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 1. Федерація реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.
 2. Федерація веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.
 3. Обліковий фінансовий рік Федерації співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий рік Федерації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.
 4. Контроль за господарською діяльністю Федерації здійснюється з боку державних органів, в межах передбачених чинним законодавством.

 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Конференції Федерації, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на Конференції членів Федерації.

 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації чи ліквідації.
 2. Реорганізація, або ліквідація Федерації відбувається за рішенням Конференції Федерації, або в іншому встановленому законодавством України порядку.

 


120 1920x1200

СТАТУТ

Громадської організації

Федерація кінного спорту Київщини

м. Київ 2011 р.

1. Загальні положення

1. Громадська організація Федерація кінного спорту Київщини (далі - Федерація) є правонаступником громадської організації «Федерація кінних видів спорту м. Києва».

2. Федерація є місцевою, добровільною неприбутковою організацією, створеною громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

3. Федерація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

4. Федерація створена на невизначений термін.

5. Федерація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатку, штампи, бланки.

6. Федерація може використовувати власну символіку та атрибутику.

7. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України Про об'єднання громадян, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

8. Діяльність Федерації поширюється на територію Київської області.

9. Повна назва Федерації - Громадська організація «Федерація кінного спорту Київщини»

10. Скорочена назва Федерації «ФКСК»

11. Федерація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.

12. Юридична адреса Федерації: 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, За.

1. Мета, основні завдання ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

1. Основна мета Федерації - задоволення та захист прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Федерації.

2. До предмету діяльності Федерації відноситься:

1. сприяння розробці та втіленню у життя програм розвитку кінного спорту створенню та вдосконаленню системи підготовки спортсменів з кінного спорту міжнародного рівня і забезпечення їх успішних виступів на змаганнях різного рівня;

2. сприяння розвитку та популяризації сучасного кінного спорту;

3. сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, підготовці спортивних резервів та розвитку спорту вищих досягнень в Україні, участі спортсменів Федерації у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні, зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;

4. сприяння боротьбі проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті у встановленому законодавством порядку, діяння у дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри, участь у боротьбі проти використання у спорті заборонених речовин і процедур з метою забезпечення виконання вимог "Анти-допінгового кодексу олімпійського руху";

5. сприяння належному поводженню з конями.

6. виконання функцій представництва Київщини (м. Києва та Київської області) в ФКСУ.

7. сприяння розвитку фізичної культури, туризму і спорту в цілому;

8. сприяння соціальному захисту спортсменів, тренерів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів спорту;

9. Діяльність Федерації будується на принципах самоврядування, законності та гласності.

3. Для виконання основних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Федерація має право:

1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах;

2. залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної і моральної підтримки діяльності Федерації, проводити збір добровільних внесків, пожертвувань тощо;

3. сприяти розробці та впровадженню програм та проектів, що відповідають меті та завданням Федерації;

4. одержувати, у передбаченому законом порядку, від органів державної влади і управління всіх рівнів, органів місцевого самоврядування допомогу та інформацію, необхідну для реалізації своєї статутної мети та основних завдань;

5. засновувати засоби масової інформації;

6. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв`язки, укладати з іноземними партнерами угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;

7. розповсюджувати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Федерації, сприяти у здійсненні просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченні досвіду інших країн;

8. підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо;

9. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;

10. об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об`єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутної мети й основних завдань Федерації;

11. популяризувати та рекламувати свою назву, символіку проваджувані заходи;

12. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків.

1. Члени ФЕДЕРАЦІЇ, їх права та обов'язки

1. Членами Федерації можуть бути:

1. Громадяни, які досягли 18 років, беруть участь у реалізації статутних завдань, визнають вимоги положень Статуту.

2. Кінно-спортивні клуби.

2. Члени федерації поділяються на три групи.

3. Прийом до Федерації членів та та припинення їх членства в Федерації здійснюється у відповідності до положення про членство в Федерації яке затверджується Правлінням Федерації.

4. Федерації не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів як і останні не несуть відповідальності за зобов'заннями Федерації.

5. Члени Федерації мають право:

1. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Федерації;

2. обирати та бути обраним до статутних органів Федерації;

3. вносити пропозиції в керівні органи Федерації з питань, що пов'язані з її діяльністю;

4. припиняти своє членство в Федерації.

6. Члени Федерації зобов`язані:

1. брати участь у роботі Федерації;

2. дотримуватись положень цього Статуту;

3. виконувати рішення її керівних органів;

4. сплачувати членські внески;

5. сприяти поширенню інформації про діяльність Федерації;

7. Члени Федерації можуть мати також і інші права і обов'язки, закріплені в цьому Статуті або в Положеннях затверджених Федерацією

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ

1. Для здійснення своїх функцій  Федерація створює організаційну структуру, яка складається із:

1. Конференції Федерації;

2. Правління Федерації;

3. Президента Федерації;

4. Секретаріат Федерації

5. Ревізійної комісії;

1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

1. Вищий орган управління

1. Вищим органом управління є Конференція членів Федерації (далі Конференція), участь у якій беруть члени Федерації або їхні представники.

2. Чергова Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Позачергова Конференція може бути скликана Правлінням за власною ініціативою, ревізійною комісією, або на письмову вимогу більшості Членів Федерації. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опитування.

3. Про скликання чергової чи позачергової Конференції повідомляють усіх членів Федерації не пізніше як за 10 днів до дати початку роботи конференції.

4. Конференція вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі в такій Конференції не менше як двох третин членів Федерації.

5. Якщо конференція скликана в порядку встановленому п. 5.1.3. цього Статуту не набере потрібного для встановлення кворуму кількості делегатів Конференція скликається повторно і незалежно від кількості прибулих на повторну Конференцію делегатів повторна Конференція є правомочною.

6. Рішення Конференції, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Федерації (їх представників).

7. Порядок повідомлення, голосування, та інші процедурні питання проведення Конференції встановлюються в положенні про Конференцію Федерації яку затверджує Правління Федерації.

2. До виключної компетенції Конференції відносяться:

1. затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

2. затвердження річних звітів Президента, Правління та Ревізійної комісії  Федерації;

3. обрання та переобрання членів Правління, Ревізійної комісії, Президента Федерації;

4. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Федерації.

3. Конференція Федерації вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності Федерації.

4. Рішення Конференції оформляються протоколами.

5. Правління Федерації:

6. Керівним органом в період між Конференцією, який здійснює оперативне керівництво практичною діяльністю Федерації, є Правління. Правління обирається Конференцією, яка визначає кількість її членів і строк повноважень. Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі.

7. До повноважень Правління належать:

1. затвердження планів та програм діяльності Федерації, які випливають з її основних завдань;

2. прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;

3. затвердження Положень про членство у Федерації, положення про Конференцію федерації та інших положень регламентуючих діяльність Федерації.

4. визначення дати, місця проведення і порядку денного чергової Конференції Федерації;

5. затвердження зразків атрибутики та символіки Федерації;

6. сприяння розширенню джерел фінансування Федерації;

7. затвердження проекту щорічного бюджету Федерації;

8. прийняття рішень про вступ до всеукраїнських і міжнародних організацій та їх об`єднань, або про вихід з таких організацій та об`єднань;

9. визначення дати, місця проведення і порядку денного щорічних та позачергових Конференцій Федерації;

10. затвердження розміру та порядку сплати членського внеску;

11. затвердження Положення про членство в Федерації;

12. здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Конференції.

8. Правлінняя збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Президента, Секретаря, або одної третини членів Правління.

9. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Федерації.

10. Рішення Правління Федерації оформлюються протоколом.

11. Кожен член Правління має право представляти Федерацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями.

12. Президент Федерації

1. Загальне керівництво діяльністю Федерації здійснює Президент Федерації.

2. Президент Федерації обирається Конференцією Федерації, яка визначає строк його повноважень.

3. Президент Федерації:

1. Без доручення діє від імені Федерації та представляє її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції.

2. Керує роботою та забезпечує діяльність Правління Федерації;

3. Укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису всіх фінансових та інших документів Федерації;

4. Розпоряджається майном та коштами Федерації в межах наданих повноважень.

5. Здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Федерації, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

6. Представляє Федерацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями.

7. Президент Федерації може покладати виконання своїх обов'язків на Секретаря Федерації.

13. Секретаріат Федерації.

1. Для забезпечення поточної діяльності федерації створюється Секретаріат Федерації.

2. Секретаріат очолює Секретар Федерації, який обирається із складу членів Правління Федерації.

3. Положення про Секретаріат Федерації затверджується Правлінням.

14. Ревізійна комісія.

15. Персональний склад Ревізійної комісії, визначається та обирається Конференцією Федерації, які визначають строк їх повноважень. В її склад не можуть входити члени Правління, Президент Федерації, а також особи, які працюють в Федерації за наймом. Члени Ревізійної комісії не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі.

16. Ревізійна комісія має наступні повноваження:

1. здійснювати контроль за ефективністю використання коштів Федерації;

2. здійснювати нагляд за статутною діяльністю Федерації, за виконанням бюджету Федерації;

3. виносити рішення про проведення аудиторських перевірок.

4. Президія, Президент та всі органи управління Федерації забезпечують надання Ревізійній комісії всіх необхідних для проведення перевірок документів.

5. Ревізійна комісія представляє Конференції звіт про свою роботу.

6. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними при умові належного повідомлення про проведення засіданя.

7. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

8. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

9. Вимагати позачергового скликання засідань Ревізійної комісії у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Федерації або виявлення зловживань посадовими особами Федерації, які суперечать меті діяльності Федерації;

10. У випадку необхідності прийняття термінових рішень у питанні діяльності Федерації, вимагати скликання Конференції.

11. Члени Ревізійної комісії мають право:

12. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Федерації;

1. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робота штатних робітників в Федерації здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2. На штатних працівників Федерації розповсюджується чинне трудове законодавство.

1. Майно та кошти. Порядок їх використання

1. Федерація може мати у власності будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, майно, кошти, акції, інші цінні папери, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом

2. Кошти Федерації формуються з:

1. членських внесків членів Федерації;

2. добровільних внесків і пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий характер (благодійні внески та гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

3. коштів та іншого майна, переданих Федерації засновниками або державою;

4. коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності та активів, переданих іншою неприбутковою організацією відповідного виду після її ліквідації;

5. надходжень від господарської, виробничої та видавничої діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, що мають права юридичної особи;

6. добровільних пожертв, дарунків, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних підприємств, установ та організацій і громадян;

3. Федерація має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що перебуває у власності Федерації, що не суперечать статутним цілям та статусу Федерації як неприбуткової організації та законодавству України.

4. Порядок використання майна та коштів Федерації визначають Конференція та Правління Федерації.

5. Розпорядження нерухомим майном, інтелектуальною власністю, авторськими правами, та корпоративними правами які належать Федерації здійснюється виключно на підставі рішень прийнятих конференцією Федерації.

6. Федерація є неприбутковою організацією з моменту внесення її у відповідний реєстр органами державної податкової служби.

1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЯ

1. Федерація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань, шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ та підприємств.

2. Федерація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці найманих працівників Федерації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

1. Федерація реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.

2. Федерація веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.

3. Обліковий фінансовий рік Федерації співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий рік Федерації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

4. Контроль за господарською діяльністю Федерації здійснюється з боку державних органів, в межах передбачених чинним законодавством.

1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Конференції Федерації, яке приймається простою більшістю голосів від присутніх на Конференції членів Федерації.

1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

1. Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації чи ліквідації.

2. Реорганізація, або ліквідація Федерації відбувається за рішенням Конференції Федерації, або в іншому встановленому законодавством України порядку.

 

Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Партнеры ФКСК